Ar mokykla gali neleisti pasirinkti etikos?

Sesuo Epitafija myli jusPrasideda nauji mokslo metai, ir daugeliui moksleivių bei jų tėvų iškils klausimas – kokios galimybės valstybinėje mokykloje pasirinkti etiką, o ne tikybą?

Ką turėtumėte žinoti:

1. Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Valstybinėse mokyklose tikyba dėstoma tik tėvų prašymu, o ne mokyklos administracijai užsigeidus. [1]

2. Tikyba yra pasirenkama (o ne privaloma!) dorinio ugdymo dalis. Dorinio ugdymo programą (etiką ar tikybą) parenka mokinio tėvai, o sulaukęs 14 metų mokinys šį sprendimą priima pats. [2]

3. Jei nėra pakankamai mokinių, norinčių mokytis etikos, mokykla turi sudaryti mišrią grupę iš įvairių klasių. Priešingu atveju mokykla gali leisti etikos mokytis savarankiškai. [3] [4]

4. Dorinio ugdymo programą (etiką ar tikybą) galima rinktis kiekvienais metais. [5]

[1] Lietuvos Konstitucijos 40 straipsnis:
„Valstybinės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimu mokoma tikybos.“

[2] Švietimo įstatymo 31 straipsnis. Teisė mokytis tikybos
„1. Tikyba yra pasirenkama dorinio ugdymo dalis. Dorinis ugdymas yra pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalis. (…)
2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos mokinys, sulaukęs 14 metų, turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.
3. Jaunesniam negu 14 metų mokiniui tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos arba etikos dalyką parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), valstybės globojamam mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką parenka vaiką globojanti institucija.“
46 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos
„1. Mokinys turi teisę:
3) sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;“

[3] 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrasis planas:
„31.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, mokiniui(-iams) gali būti skiriamas savarankiškas etikos arba tikybos mokymas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą arba sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;“

[4] Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas:
„13. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomi:
13.3. mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniu būdu atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė;“

[5] 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrasis planas:
„31.4. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą.“

Žymos: ,