NVOKE00267 –  Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 metų konkursas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Lietuvos skeptikų draugijos institucinio stiprinimo projektas.

Pasaulyje yra nemažai skepticizmo vertybėmis paremtų organizacijų, kurios, įprastai, visuomenėje atstovauja šias sritis: kritinio mąstymo ugdymas, vartotojų teisių apsauga, pliuralistinės visuomenės apsauga. 2022 metais atkurta Lietuvos skeptikų draugija taip pat užsiima šių temų advokacija viešojoje erdvėje, tačiau organizacija turi ribotus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, todėl plėtra vyksta lėtai ir neefektyviai. Pagrindinis iššūkis yra tai, kad organizacija neturi užtektinai vidinių resursų svarbiausių strateginių krypčių formavimui ir organizavimui, todėl nepavyksta pritaukti pakankamai narių kokybiškam tikslinės grupės atstovavimui, finansiniam tvarumui ir visokeriopam bendruomenės stiprinimui. Neturint suformuotų strateginių krypčių sudėtinga įgyvendinti tipines organizacijos veiklas, bei aktyvų narių įstraukimą ir motyvaciją, naujų narių prisijungimą. Šis projektas skirtas veiklų įgyvendinimui, kurios padėtų tvirtus pagrindus tolesniam asociacijos augimui. Organizacijos veiklos užtikrinimui reikalinga sukurti plėtros strategijas (marketingo, pritraukimo ir finansinio tvarumo), bei stirpinti organizacijos narių kompetencijas, pagrindinėse veiklos srityse: kritinio mąstymo ugdymas, vartotojų teisių apsauga, pliuralistinės visuomenės apsauga. Sukūrus ir pradėjus taikyti marketingo ir pritraukimo strategiją, bus galimybė tikslingiau formuoti tipinių veiklų turinį, kurti didesnę komunikuojamą vertę, išgryninti asociacijos vertybes tikslinėms grupėms ir partneriams, potencialiems asociacijos nariams. Sukurta ir pradėta įgyvendinti finansinio tvarumo strategija leis pasirinkti tinkamiausius ir tvariausius finansavimo šaltinius, bei diversifikuoti rizikas. Tikslingi, išorės specialistų mokymai prisidės prie narių kompetencijų stiprinimo tipinėse organizacijos veiklos srityse, tuo pačiu juos motyvuos labiau įsitraukti į organizacijos veiklą, būsimus projektus ir sukurti aukštesnę pridėtinę vertę tikslinėms auditorijoms ir partneriams. Viešas renginys, konferencija, planuojama įgyvendinti ketvirtame projekto ketvirtyje, kvies organizacijos narius, potencialius narius ir visus besidominčius Skeptikų draugijos veikla. Renginio metu bus pristatoma organizacijos veikla, skaitomi pranešimai kritinio mąstymo ir skepticizmo visuomėje temomis, organizuojama diskusija. Ši konferencija ir jos viešinimo veikla prisidės prie Lietuvos skeptikų draugijos žinomumo visuomenėje, narių kompetencijų stiprinimo ir naujų narių pritraukimo užtikrinimo.

Projekto pradžios data – 2024-04-01

Projekto pabaigos data- 2024-12-31

Finansuojama suma – 10,683.50 eur.

 

Image